نازنین ختمی مآب

کارشناس روابط عمومی الکترونیک
شماره تماس : 09904979795

من نازنین ختمی کارشناس روابط عمومی الکترونیک بانک سامان  شغلم برنامه نویسی